Ванстандардне услуге ценовник

На основу члана 61. Закона о здравственом осигурању (Сл.Гл. РС бр. 107/2005 и 109/2005) и члана 24 Статута, а на основу члана 38а, став 4. Закона о порезу и додатну вредност (Сл.Гл. РС бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12), Управни одбор Дома здравља Блаце у Блацу, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се: ЦЕНОВНИК

Ред. Бр.Назив услугеЦена
1Преглед са издавањем Лекарског уверења за суд5,000.00
2Преглед са издавањем Лекарског уверења на захтев суда и других органа5,000.00
3Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис ученика у средњу школу који имају здравствени картон у Дому здравља1,000.00
4Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис ученика у средњу школу који немају здравствени картон у Дому здравља1,200.00
5Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис на вишу школу и факултет1,000.00
6Преглед са издавањем Лекарског уверења за смештај у Студенски дом1,000.00
7Преглед са издавањем Лекарског уверења за заснивање радног односа2,500.00
8Преглед са издавањем Лекарског уверења за заснивање радног односа са посебним условима рада3,500.00
9Преглед са издавањем Лекарског уверења за одлазак у иностранство3,500.00
10Преглед са издавањем Лекарског уверења за усвајање деце1,000.00
11Преглед са издавањем Лекарског уверења за ступање у брак малолетног лица3,000.00
12Преглед са издавањем Лекарског уверења за подизање кредита3,000.00
13Преглед са издавањем Лекарског уверења за смештај у Старачки дом3,500.00
14Преглед са издавањем лекарског уверења за друге сврхе5,000.00
15Преглед са издавањем Лекарског уверења за издавање возачке дозволе "А","В","F" категорије2,000.00
16Преглед са издавањем Лекарског уверења за продужетак возачке дозволе за "А","В","F" категорије за лица преко 65 година2,500.00
17Преглед са издавањем Лекарског уверења за издавање возачке дозволе "С","Е","D" категорије 3,000.00
18Преглед са издавањем Лекарског уверења за продужетак возачке дозволе "С","Е","D" категорије за лица преко 65 година3,500.00
19Предходни и Периодични преглед ( који се ради на три године) са издавањем Лекарског уверења професионалних возача "В","С","D","E" категорија4,000.00
20Стручно оспособљавање лица за указивање Прве помоћи3,500.00
21Издавање дупликата Лекарског уверења50% од цене уверења
22Предглед и обрада за Инвалидску комисију (на лични захтев и захтев правног лица)3,000.00
23Преглед и обрада за туђу негу3,000.00
24Преглед са издавањем Извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу4,000.00
25Преглед за издавање Извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу3,500.00
26Систематски преглед радника2,500.00
27Систематски преглед на лични захтев:
Основни програм систематског прегледа оба пола садржи: лабораторијске анализе крви и урина, ЕКГ, спирометрија, преглед интернисте, преглед пнеумофтизиолога, преглед лекара са завршним мишљењем3,000.00
Проширени програм систематског прегледа оба пола садржи: лабораторијске анализе крви и урина, ЕКГ, спирометрија, ултразвучни преглед абдомена, преглед офталмолога, преглед интернисте, преглед пнеумофтизиолога, преглед лекара са завршним мишљењем.4,500.00
Додатни програм за жене садржи: преглед гинеколога, гинеколошки ултразвук, Папаниколау тест и одређене групе вагиналног секрета, колпоскопија, ултразвук дојки.3,000.00
28Преглед лица приведених од МУП-а1,000.00
29Систематски гинеколошки преглед на захтев послодавца3,000.00
30Присуство екипе ХМП скуповима разне врсте по сату3,000.00
31Превоз пацијената санитетским возилом у граду на лични захтев1,000.00
32Превоз пацијената санитетским возилом ван града на захтев пацијента или родбине:
само возило са возачем1000,00 +50% од цене бензина по км
возило са возачем и техничаром1500,00 +60% од цене бензина по км
возилои комплетна екипа2000,00 +70% од цене бензина по км
33Неоправдани позив службе ХМП у граду
само возило са возачем1,500.00
возило са возачем и техничаром2,000.00
возило и комплетна екипа2,500.00
за позиве ван града - само возило са возачем1500,00+50% од цене бензина по км
за позиве ван града - возило са возачем и техничарем2000,00+50% од цене бензина по км
за позиве ван града - возило и комплетна екипа2500,00+50% од цене бензина по км
34Узимање материјала за анализу и тестирање250.00
35Потврда и извештај на лични захтев свих врста за одрасле и децу1,000.00
36Преглед са издавањем здравтсвеног листа за одлазак на екскурзије и рекреативне наставе400.00
37Узимање крви за алко тест1,500.00
38Аbuzus - трежњење (указивање помоћи код акутног пијанства)3,000.00
39Мерење GL тест траком на лични захтев150.00
40Здравствени преглед за опште, посебне способности деце и спортиста, са овереном легитимацијама600.00
41Услуге у кућним условима на лични захтев на територији града500,00 + цена услуге по ценовнику РФЗО за фактурисање
42Услуге у кућним условима на лични захтев ван града500,00 +50% од цене бензина по км+ цена услуге по ценовнику РФЗО за фактурисање
43Фотокопија здравственог картона на захтев пацијената1,000.00
44Издавање Лекарског уверења или Потврде о повредама нанетим уједом напуштених животиња5,000.00
45Остали здравствени прегледи у спорту2,000.00

 

2. Запослени у Дому здравља Блаце ослобађају се плаћања услуга из овог ценовника.

3. Чланови  уже  породице запослених у Дому здравља Блаце (брачни другови, деца)  ослобађају   се  плаћања    услуга  и  то  под  редним   бројем 3,5,6,7,8,11,14,15,16,17,18,22,23,35,36,43  из овог ценовника.  За ослобађање плаћања  ових услуга потребно је поднети  захтев на који сгласност даје Директор Дома здравља.

4. Услуге   прегледа деце на писмени захтев  основне и средње школе из  Блаца  се ослобађају плаћања   под редним бројем 40  из овог ценовника, уз одобрење директора..

5. Услуге   које   нису  наведене   у   овом  ценовнику   обрачунаваће  се   по   ценама утврђеним од стране РФЗО-а,  и   то   лицима    на   лични   захтев,   лицима са  неовереном здравственом књижицом и лицима без здравствене књижице.

6  Овлашћује се Директор Дома здравља Блаце да у изузетним случајевима може одобрити ослобађање плаћања услуга из овог ценовника.

7.  Ова одлука о Ценовнику ванстандардних услуга ступа на снагу даном доношења.

8. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлуке о Ценовнику ванстандардних услуга бр.205  од  31.01.2017. године.

Председник Управног Одбора

Prevedi/Translate »