О нама...

Дом здравља Блаце је основан 15.05.1953. године. У тим послератним годинама је радио самостално, а касније у саставу Здравственог центра Топлица из којег се издвојио одлуком Владе Републике Србије бр. 22-610/99 од 29.01.1999.године, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 6 од 12.02.1999.године.

Функцију дома здравља, установа је отпочела да остварује по преузимању средстава, имовине, права и обавеза и запослених радника организационе јединице Дома здравља Блаце.

Дом здравља Блаце је уписан у судски регистар Трговинског суда у Нишу Решењем посл. бр. Фи 866/99 од 12.05.1999.године, под називом Дом здравља Блаце са седиштем у Блацу, улица Браће Вуксановић број 55.

Локална самоуправа је преузела оснивачка права над Домом здравља Блаце 30.06.2008.године.

zgrada

Дом здравља Блаце данас представља самосталну радну организацију здравствене делатности са основним задатком пружања примарне здравствене заштите грађанима општине Блаце.

Сва радна места су разврстана у три основне групе:

1.       Послови координације – посебна овлашћења и одговорности,

2.       Послови везани за обављање здравствене делатности,

3.       Послови везани за обављање немедицинске делатности.

Свака група послова се састоји из следећих организационих јединица:

 1.  Послови координације

Организационе јединице:

  • Радници са посебним овлашћењима и одговорностима,
  • Радници који непосредно организују рад у радним целинама.

2.  Послови везани за обављање здравствене делатности

Организационе јединице:

  • Служба за здравствену заштиту одраслог становништва и радника, са кућним лечењем, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом и поливалентном патронажом,
  • Служба за здравствену заштиту жена,
  • Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и омладине,
  • Специјалистичко – консултативна служба,
  • Служба за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну дијагностику,
  • Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
  • Одсек за медицинско снабдевање.

3.  Послови везани за обављање немедицинске делатности

Организационе јединице:

  • Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

Организационе јединице горе наведене имају уже организационе делове (одељења и одсеке). У склопу Дома здравља раде и просторно издвојене здравствене амбуланте у селима: Међухани, Драгуши, Гргуру и здравствена станица у Барбатовцу.

Prevedi/Translate »