Редовна посета спољашњих оцењивача Aгенције за акредитацију здравствених установе Србије

Редовна посета спољашњих оцењивача која се, у складу са законом, спроводи годину дана након спољашњег оцењивања, обављена је у Дому здравља Блаце, према плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, дана 12. јула 2017. године. Посету је обавио трочлани тим спољашњих оцењивача, а циљ посете био је контрола  постигнутих  и имплементираних стандарда.

Редовна посета је започела разговором са менаџментом установе, а наставила се прегледом документације, разговорима са представницима тимова за самооцењивање и обиласком установе.

Општи утисак је да је установа након стицања статуса акредитоване установе наставила са активностима које су резултирале унапређењем квалитета рада у свим областима. Испоштоване су све препоруке из акредитацијског извештаја које су зависиле од ангажовања менаџмента и свих запослених. Приметна су и залагања установе на превазилажењу проблема који су резултат разних финансијских, техничких и законских ограничења, на које установа нема утицаја.

У протеклом периоду менаџмент Дома здравља Блаце  препознао је све предности и достигнућа акредитације,  мотивисао је своје запослене,  уложио огромну енергију  како би постигао и  достигао свој циљ, безбедне, сигурне и квалитетне здравствене установе. Акредитација је схваћена као континуирани процес усмерен ка досезању вишег нивоа ефикасности у раду и унапређењу нивоа и доступности здравствених услуга које се пружају корисницима здравствених услуга.  Сарадња са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, добијене смернице за активности на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијента, као и стручна подршка у току тог процеса сматра се врло значајном за реализацију ових циљева.

У складу са препорукама наведеним у Завршном извештају о акредитација Комисија за унапређење квалитета  рада Дома здравља Блаце  израдила је  план унапређења  квалитета рада у којем су садржане активности  за унапређење оних критеријума  које су навели представници АЗУС-а. Досадашње акредитацијско искуство  установе искориштено је  да се  високо достигнути стандарди  одржавају на истом нивоу.

Редовна посета здравственој установи спроводи се у складу са законом, након годину дана од спољашњег оцењивања, а за време периода трајања акредитације здравствене установе.

Здравстена установа Дом здравља Блаце стекла је акредитацијски статус на период од 7. година, и додељен јој је сертификат број Р1-44-09/2016.

You may also like...

Prevedi/Translate »