Екстерна

Устав

Устав Републике Србије

Закони

Здравствена заштита

Осигурање

Доприноси

Здравствена документација

Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

Лекови

Заштита становништва

Права пацијената

Коморе

Јавно здравље

ВТО

Трансплантација

Трансфузија

Финансије

Генетске болести

Јавне набавке

Међународни уговори

Електронски подаци

Заштита података

pdfЗакон о заштити података о личности (пречишћен текст) – постављено 08.08.2013.

Уредбе

Плате, накнаде и друга примања

pdf Уредба о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама – (интерно пречишћен текст) – постављено 28.05.2013.

План мреже здравствених установа

Преглед захтева, жалби и одговора

* ТАБЕЛУ ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАСПОРЕДА И ПОСТЕЉНИХ КАПАЦИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, која је саставни део ове Уредбе можете преузети овде.

Лекови

* Обрасце 1-6, који су саставни део ове уредбе, можете преузети овде.
* Одлуку о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт, која је саставни део ове уредбе, можете преузети овде. – постављено 09.05.2015.

Информациони систем – Матична евиденција – Централни регистар

Добровољно здравствено осигурање

Допринос

Јавне набавке

Скрининг

Правилници

Медицинско-техничка помагала

Модел уговора и Јавни позив за испоручиоце за медицинско-техничка помагала можете преузети овде:

pdf Модел уговора са испоручиоцем медицинско-техничких помагала – постављено 20.01.2015.
pdf Јавни позив са испоручиоцем медицинско-техничких помагала – постављено 20.01.2015.

* Табеле 1 и 2, Списак помагала која се прописују на одговарајућим обрасцима и Обрасце који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf Табела 2: ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА И НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ
pdf ОБРАСЦИ

* Табеле 1 и 2, Списак помагала која се прописују на одговарајућим обрасцима и Обрасце који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf Табела 1: ЛИСТА ПОМАГАЛА
pdf Табела 2: ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
pdf СПИСАК ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ПРОПИСУЈУ НА ОБРАСЦУ ЗА ПРОПИСИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И РЕМОНТ ПОМАГАЛА И НА ЛЕКАРСКОМ РЕЦЕПТУ
pdf ОБРАСЦИ

Највиши износи накнада за медицинско техничка помагала су као прилози 7, 8 и 9 саставни део Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015.годину

pdf Прилог 7: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека

pdf Прилог 8: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

pdf Прилог 9: Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала

Обим, садржај права и партиципација

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdfI. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdfV. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:
  • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)
  • VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)
  • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)
  • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)
  • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)
  • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)
  • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА

ОБРАСЦИ

 • pdfОбразац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ
 • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  • који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdfV. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 – VI.2.3.) (1-11)
 • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 – VI.3.7.) (1-99)
 • VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/
 • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/
 • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/
 • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА
 • VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)
 • VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)
 • VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)
 • VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)
 • VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)

ОБРАСЦИ

 • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ
 • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf (1) Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину – постављено 08.01.2013.

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

  • који обухвата:
 • IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)
 • IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)
 • IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdfV. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

  који обухвата:
 • VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)
 • VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 – VI.2.3.) (1-11)
 • VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 – VI.3.7.) (1-99)
 • VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/
 • VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/
 • VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/
 • VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/
 • VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/
 • VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА
 • VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)
 • VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)
 • VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)
 • VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)
 • VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)

ОБРАСЦИ

 • pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
 • pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ
 • pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf  (2) Правилник о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину – постављено 30.12.2013.

Ино осигурање

Здравствене исправе

Укључивање у обавезно здравствено осигурање

Уговарање услуга, цене и накнаде

pdf Прилог 1: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА 2015. ГОДИНУ
pdf Прилог 2: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА 2015.ГОДИНУ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИМАРНОГ (СА АПОТЕКАМА), СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
pdfПрилог 3: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА 2015.ГОДИНУ
pdfПрилог 4: ПРЕДЛОГ ПРЕДРАЧУНА СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА / ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
pdfПрилог 5: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА ОСТАЛЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
pdf Прилог 6: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.

pdfПрилог 7: СПИСАК НАЈВИШИХ ИЗНОСА НАКНАДА ЗА ОДРЕЂЕНА ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ИЗДАЈУ ПРЕКО АПОТЕКА
pdfПрилог 8: ПРЕГЛЕД НАЈВИШИХ ИЗНОСА НАКНАДА ЗА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
pdf Прилог 9: СПИСАК УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИХ ПОМАГАЛА И НАВИШЕГ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈА УКЉУЧУЈЕ КОМПЛЕТНУ УСЛУГУ (РАД, МАТЕРИЈАЛ, ДЕО)

pdf Прилог 1: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ
pdf Прилог 2: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА 2014.ГОДИНУ
pdfПрилог 3: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА/ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2014.ГОДИНУ
pdfПрилог 4: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2014.ГОДИНУ
pdfПрилог 5: ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА 2014. ГОДИНУ
pdf Прилог 6: Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека
pdfПрилог 7: Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
pdf Прилог 8: Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала

* Норматив и стандарди рада и цене здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечења болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су саставни део овог правилника можете преузети овде.

* Цене и накнаде обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде

* Цене и накнаде обраде крви и компоненти крви намењених за трансфузију, које су саставни део овог правилника, можете преузети овде.

Дијализа

Имплантати

Лекарске комисије

Привремена спреченост за рад

Лекови

Контрола

Листе чекања

Заштита права осигураних лица

Јавни дуг

Продужена рехабилитација

Правилници које доноси Министарство здравља

Правилници других министарстава

Правилници других државних органа

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »