10.05.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 9.5.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 9.5.2019 1.061.877,86
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.396.926,26
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 2.500,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.399.426,26
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 339.548,40
САЛДО 1.059.877,86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 131.527,84
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 208.020,56
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 339.548,40

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »