12.09.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 11.9.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.9.2019 1.259.300,40
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.263.659,30
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3.500,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.267.159,30
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 7.858,73
САЛДО 1.259.300,57
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 7.858,73
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 7.858,73

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »