18.12.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 12/17/2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12/17/2019 1,084,243.54
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА1,107,463.54
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ71,523.48
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ3,820.00
4 1,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1,182,807.02
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 98,563.48
САЛДО 1,084,243.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 17,641.00
7ЕНЕРГЕНТИ
8ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9ОТПРЕМНИНЕ
10ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 46,938.48
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 33,984.00
14ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
14
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 98,563.48

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »