19.12.2019

Назив установе Дом здравља Блаце  12/18/2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12/18/2019 1,140,133.15
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1,084,243.54
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 382,166.68
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3,450.00
4 1,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1,469,860.22

УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 329,727.07
САЛДО 1,140,133.15
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 295,662.07
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 24,585.00
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
14
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 320,247.07

You may also like...

Prevedi/Translate »