22.04.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 19.4.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.4.2019 712.701,46
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 864.705,50
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 2.700,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 867.405,50
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 154.704,04
САЛДО 712.701,46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 138.880,84
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 15.823,20
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 154.704,04

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »