23.04.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 22.4.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 22.4.2019 714.451,46
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 712.701,46
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.750,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 714.451,46
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
САЛДО 714.451,46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 0,00

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »