24.12.2019

Назив установе Дом здравља Блаце  12/23/2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12/23/2019 1,849,595.06
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 919,864.69
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 936,137.28
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3,470.00
4 1,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1,859,471.97

УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 9,876.91
САЛДО 1,849,595.06
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 7,695.57
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 2,181.34
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
14
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 9,876.91

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0.00
1
2
3
4

Санитетски и медицински потрошни материјал 0.00
1
2
3
4

Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 7,695.57
провизија 7,695.57
дневнице
таксе
пошта
друго
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Енергенти 0.00
1
Остала плаћања

1

Остало 0.00
1
2
3
Укупно извршене исплате по добављачима 7,695.57

You may also like...

Prevedi/Translate »