01.04.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 31.3.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.3.2020 303.901,77
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 610.483,51
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
ЕНЕРГЕНТИ
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0,00
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 149.499,61
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 17.000,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 776.983,12
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 473.081,35
САЛДО 303.901,77
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 7.309,09
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 181.252,65
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 135.020,00
7 ЕНЕРГЕНТИ 149.499,61
8 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
9 ОТПРЕМНИНЕ
10 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
14 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 473.081,35
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 7.580,00
провизија
дневнице
таксе
пошта 0,00
друго 620,00
1 Dream tehnologies group 6.960,00
2
3
4
5
6
7
8
9
Енергенти 149.499,61
1
1 Nis petrol 149.499,61
2 ,
Остало 0,00
1
Укупно извршене исплате по добављачима 157.079,61

You may also like...

Prevedi/Translate »