03.09.2020

Назив установе Дом здравља Блаце 2.9.2020
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 2.9.2020 924.550,53
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 606.670,19
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 0,00
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 100.000,00
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 3.000,00
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 131.458,34
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 134.879,56
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 82.572,00
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 850,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.059.430,09
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 134.879,56
САЛДО 924.550,53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 0,00
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 134.879,56
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА 0,00
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
7 ЕНЕРГЕНТИ 0,00
8 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА 0,00
9 СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА 0,00
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
11 ОТПРЕМНИНЕ 0,00
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 134.879,56
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 0,00
провизија 0,00
дневнице 0,00
таксе 0,00
пошта 0,00
друго
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Енергенти 0,00
1
1 0,00
2
Остало 0,00
1
Укупно извршене исплате по добављачима 0,00

You may also like...

Prevedi/Translate »