14.03.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 13.3.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.3.2019 1.547.308,84
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.683.774,69
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4.100,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.687.874,69
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 140.565,85
САЛДО 1.547.308,84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 42.656,65
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 97.909,20
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 140.565,85

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »