8.03.2019

Назив установе Дом здравља Блаце 7.3.2019
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 7.3.2019 1.763.983,53
1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.775.927,94
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 2.071,59
4  ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4.500,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.782.499,53
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 18.516,00
САЛДО 1.763.983,53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
5 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 14.676,00
6 ЕНЕРГЕНТИ
7 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
8 ОТПРЕМНИНЕ
9 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
10 БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА
11 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
12 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 2.640,00
13 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1.200,00
14 СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.516,00

Можда ће вас интересовати..

Prevedi/Translate »