16.12.2022

Назив установе Дом здравља Блаце 15.12.2022
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 15.12.2022 2.131.990,63
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 2.130.840,63
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР 0,00
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.150,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 2.131.990,63
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 0,00
САЛДО 2.131.990,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0,00
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
7 ЕНЕРГЕНТИ 0,00
8 Солидарна помоћ примарна 0,00
9 Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19 0,00
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
11 ОТПРЕМНИНЕ 0,00
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 0,00
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0,00
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 0,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1 0,00
2
3
4
5
6
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2 0,00
3
4
5
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 0,00
провизија,такса
дневнице
таксе
пошта
друго
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Енергенти 0,00
1
1
2
Укупно извршене исплате по добављачима 0,00

You may also like...

Prevedi/Translate »