26.12.2022

Назив установе Дом здравља Блаце 23.12.2022
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.12.2022 1.525.540,56
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 1.523.840,56
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР 0,00
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ 0,00
ЕНЕРГЕНТИ 0,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0,00
Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ
ОТПРЕМНИНЕ
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 0,00
 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.700,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 1.525.540,56
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 0,00
САЛДО 1.525.540,56
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ – ПРИМАРНА 0,00
2 ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА
3 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
4 ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА
5 ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ
7 ЕНЕРГЕНТИ
8 Солидарна помоћ примарна 0,00
9 Награде  уговореним радницима услед  Сovid -19 0,00
10 ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ 0,00
11 ОТПРЕМНИНЕ 0,00
12 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ
13 ОСТАЛА ПЛАЋАЊА 0,00
14 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
15 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
16 ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
13
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 0,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА Добављач Износ
Лекови у здравственој установи 0,00
1
2
3
4
5
6
Санитетски и медицински потрошни материјал 0,00
1
2
3
4
5
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије 0,00
провизија,такса
дневнице
таксе
пошта
друго
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Енергенти 0,00
1
1
2
Укупно извршене исплате по добављачима 0,00

You may also like...

Prevedi/Translate »