Органи

Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља. Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је Оснивачу за рад Дома здравља.

Директор Дома здравља је др Радољуб Дуњић

Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача и друге опште акте у складу са законом. Одлучује о пословању Дома здравља и доноси програм рада и развоја, финансијски план и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и пословању и подноси га Оснивачу на разматрање. Одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора. Утврђује цене здравствених услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем, доноси план стручног усавршавања здравствених радника и сарадника, разматра извештај о извршеној унутрашњој и спољној провери квалитета стручног рада. Одлучује о набавци медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, доноси одлуке у вези инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања и изградње објеката и набавке опреме и текућег одржавања и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Управни одбор – председник Саша Стефановић, дипл. економиста

Надзорни одбор надзире законитост рада и пословања Дома здравља, разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља, доноси Пословник о свом раду, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Надзорни одбор – председник Виолета Симоновић

Стручни органи установе
Стручни органи у Дому здравља  Блаце су:

 1. Стручни савет,
 2. Етички одбор,
 3. Комисија за унапређење квалитета рада.

Стручни савет

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Чланови стручног савета су здравствени радници које на предлог организационе јединице здравствене установе именује директор.

Стручни савет:

 • разматра и одлучује о питањима стручног рада дома здравља,
 • предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја дома здравља,
 • предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
 • предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у дому здравља,
 • прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у дому здравља,
 • предлаже чланове Етичког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада,
 • обавља и друге послове утврђене Статутом Дома здравља.

Председник Стручног савета у Дому здравља Блаце је др Драган Вељковић, доктор медицине.

Етички одбор

Етички одбор јесте стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.

Задаци етичког одбора Дома здравља Блаце су да:

 • прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијента за предложену медицинску меру,
 • прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија,
 • доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности,
 • врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите,
 • разматра и друга етичка питања у обављању делатности дома здравља.

Председник Етичког одбора у Дому здравља Блаце је др Горан Миленковић, доктор медицине.

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у дому здравља. Број чланова, састав и начин рада Комисије за унапређење квалитета рада уређује се Статутом Дома здравља Блаце.

Председник Комисије за унапређење квалитета је др Горан Миленковић, доктор медицине.

 

Prevedi/Translate »