Ценовник за услуге на лични захтев

На основу члана 61. Закона о здравственом осигурању („Сл. гл. РС“, бр. 107/05,109/05,57/11,110/12,119/12,99/14,123/14126/14,106/15 и 10/16) и члана 24 Статута, а на основу члана 38а, став 4. Закона о порезу на додатну вредност („Сл. гл. РС“, бр.84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,113/17,13/18 и 30/18), Управни одбор Дома здравља Блаце у Блацу, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се: ЦЕНОВНИК

ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ВАН РЕДОВНОГ ОСИГУРАЊА
Ред. Бр.Назив услугеЦена
1Преглед са издавањем Лекарског уверења за суд5000
2Преглед са издавањем Лекарског уверења на захтев суда и других органа5000
3Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис ученика у средњу школу који имају здравствени картон у Дому здравља1000
4Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис ученика у средњу школу који немају здравствени картон у Дому здравља1200
5Преглед са издавањем Лекарског уверења за упис на вишу школу и факултет1000
6Преглед са издавањем Лекарског уверења за смештај у Студенски дом1000
7Преглед са издавањем Лекарског уверења за заснивање радног односа2500
8Преглед са издавањем Лекарског уверења за заснивање радног односа са посебним условима рада3500
9Преглед са издавањем Лекарског уверења за одлазак у иностранство3500
10Преглед са издавањем Лекарског уверења за усвајање деце1000
11Преглед са издавањем Лекарског уверења за ступање у брак малолетног лица3000
12Преглед са издавањем Лекарског уверења за подизање кредита3000
13Преглед са издавањем Лекарског уверења за смештај у Старачки дом3500
14Преглед са издавањем лекарског уверења за друге сврхе5000
15Преглед са издавањем Лекарског уверења за издавање возачке дозволе "А","В","F" категорије2500
16Преглед са издавањем Лекарског уверења за продужетак возачке дозволе за "А","В","F" категорије за лица преко 65 година и лица која имају временско ограничење по лекарским индикацијама3000
17Преглед са издавањем Лекарског уверења за издавање возачке дозволе "С","Е","D" категорије 3000
18Преглед са издавањем Лекарског уверења за продужетак возачке дозволе "С","Е","D" категорије за лица преко 65 година и лица која имају временско ограничење по лекарским индикацијама3500
19Предходни и Периодични преглед ( који се ради на три године) са издавањем Лекарског уверења професионалних возача "В","С","D","E" категорија4000
20Стручно оспособљавање лица за указивање Прве помоћи - основно оспособљавање3500
21Издавање дупликата Лекарског уверења50% од цене уверења
22Предглед и обрада за Инвалидску комисију (на лични захтев и захтев правног лица)3000
23Преглед и обрада за туђу негу3000
24Преглед са издавањем Извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу4000
25Преглед за издавање Извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу3500
26Систематски преглед радника2500
27Систематски преглед на лични захтев:
Основни програм систематског прегледа оба пола садржи: лабораторијске анализе крви и урина, ЕКГ, спирометрија, преглед интернисте, преглед пнеумофтизиолога, преглед лекара са завршним мишљењем3000
Проширени програм систематског прегледа оба пола садржи: лабораторијске анализе крви и урина, ЕКГ, спирометрија, ултразвучни преглед абдомена, преглед офталмолога, преглед интернисте, преглед пнеумофтизиолога, преглед лекара са завршним мишљењем.4500
Додатни програм за жене садржи: преглед гинеколога, гинеколошки ултразвук, Папаниколау тест и одређене групе вагиналног секрета, колпоскопија, ултразвук дојки.3000
28Преглед лица приведених од МУП-а1000
29Систематски гинеколошки преглед на захтев послодавца3000
30Присуство екипе ХМП скуповима разне врсте по сату3000
31Превоз пацијената санитетским возилом у граду на лични захтев1000
32Превоз пацијената санитетским возилом ван града на захтев пацијента или родбине:
само возило са возачем1000,00 +50% од цене бензина по км
возило са возачем и техничаром1500,00 +60% од цене бензина по км
возилои комплетна екипа2000,00 +70% од цене бензина по км
33Неоправдани позив службе ХМП у граду
само возило са возачем1500
возило са возачем и техничаром2000
возило и комплетна екипа2500
за позиве ван града - само возило са возачем1500,00+50% од цене бензина по км
за позиве ван града - возило са возачем и техничарем2000,00+50% од цене бензина по км
за позиве ван града - возило и комплетна екипа2500,00+50% од цене бензина по км
34Узимање материјала за анализу и тестирање250
35Потврда и извештај на лични захтев свих врста за одрасле и децу1000
36Преглед са издавањем здравтсвеног листа за одлазак на екскурзије и рекреативне наставе400
37Узимање крви за алко тест1500
38Аbuzus - трежњење (указивање помоћи код акутног пијанства)3000
39Мерење GL тест траком на лични захтев150
40Здравствени преглед за опште, посебне способности деце и спортиста, са овереном легитимацијама600
41Услуге у кућним условима на лични захтев на територији града500,00 + цена услуге по ценовнику РФЗО за фактурисање
42Услуге у кућним условима на лични захтев ван града500,00 +50% од цене бензина по км+ цена услуге по ценовнику РФЗО за фактурисање
43Фотокопија здравственог картона на захтев пацијената1000
44Издавање Лекарског уверења или Потврде о повредама нанетим уједом напуштених животиња5000
45Остали здравствени прегледи у спорту2000
46Стручно оспособљавање лица за указивање Прве помоћи - напредно оспособљавање4500

2. Запослени у Дому здравља Блаце ослобађају се плаћања услуга из овог ценовника.

3.   Чланови    уже  породице  (брачни другови деца)  ослобађају   се  плаћања    услуга  издавања  лекарског  уверења  и  то  под  редним   бројем 3,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,22,23,35,36,43,45  из овог ценовника.За ослобађање плаћања  ових услуга потребно је поднети  захтев на који сгласност даје Директор Дома здравља.

4.  Услуге   прегледа деце на писмени захтев  основне и средње школе из  Блаца  се ослобађају плаћања   под редним бројем 40  из овог ценовника, уз одобрење директора.

5. Услуге које нису наведене у овом ценовнику обрачунава ће се по ценама утврђеним од стране РФЗО-а, и то лицима на лични захтев, лицима са неовереном здравственом књижицом или лицима без здравствене књижице.

6.  Овлашћује се Директор Дома здравља Блаце да у изузетним случајевима може одобрити ослобађање плаћања услуга из овог ценовника.

7.  Ова одлука  о Ценовнику ванстандардних услуга ступа на снагу даном доношења.

8. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Ценовнику ванстандардних услуга бр. 635 од  22.03.2018. године.

 

У Блацу, 31.01.2019. године

Председник

Управног одбора

Стефановић Саша, дипл. економиста

Prevedi/Translate »