Права и дужности пацијента

Која су моја права?

Закон о здравственој заштити дефинише права пацијената, а она га стављају у средиште пружања здравствених услуга. У здравственом систему пацијент има право на:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Право на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшавање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

 А које су моје одговорности?

Одговорност за лично здравље:

 • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
 • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
 • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Одговорност према другим корисницима здравствених услуга:

 • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената

Одговорност према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:

 • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
 • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравствене заштите
 • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.
У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.

Коме да се обратим?

Саветник за заштиту права пацијената је Јасмина Лапчевић.

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, или саветнику за заштиту пацијентових права, односно заштитнику права осдигураника.
на адресу:

Зграда Скупштине општине Блаце

ул. Карађорђева бр. 4, Блаце

број собе, спрат: канцеларија бр.38 (32), спрат II

радно време: раним данима 13h – 14h

тeлефон / E-маил: 027 / 371-110, sss@blace.org.rs

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Како да поднесем приговор?


Приговор заштитнику права пацијената упућује се лично, а ако корисник здравствених услуга то није у могућности, уместо њега може да уради неко из његове уже породице или нека трећа особа коју он овластио. Заштитник не узима у обзир анонимне приговоре.
Пракса је да се изражено незадовољство преда у писаној форми али ако се корисник одлучи да се усмено обрати, заштитник ће направити записник о томе.
У приговору је потребно навести детаљан опис спорне ситуације, кад и где се догодила, име и презиме здравственог радника против којег се подноси приговор, датум подношења приговора и личне податке корисника обавестити о томе и упутиће те на установу којој можеш да се обрати.
Ако оцени да је надлежан за приговор, заштитник је дужан да утврди све чињенице у вези с пацијентовим наводима. Он ће прикупити изјаве здравствених радника који имају везе с пацијентовим проблемом, изјаве евентуалних очевидаца, извештај о пацијентовом здравственом стању и друге потребне доказе.
Шта заштитник може да уради?
Највише осам дана од подношења приговора, заштитник је обавезан да пацијента, директора установе и начелника одељења обавести о исходу истраге.

На шта да обратим пажњу?

 • анонимни приговори се не евидентирају,
 • приговор подноси пацијент или члан његове уже породице,
 • одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана,
 • приговор и одговор куцају се у два примерка,
 • предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи,
 • заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права,
 • ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор,
 • пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.

Брошура Имате право – преузмите брошуру   3.628 kB
Брошура Приговор – преузмите брошуру   2.195 kB

Prevedi/Translate »